¿Cómo autoinculparse con el Juez Garzón?

junio 7, 2009

AUTOINCULPACIÓN.-

A todas las personas y asociaciones que presentaron listados de victimas y han solicido la apertura de fosas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5.
Se trata de hacer un simple escrito dirigido al Tribunal Supremo, Sala Segunda, haciendo constar:
Causa especial número 20048/2009

Querella causa aforados:

Y en el que se diría que:

«Quien comparece intervinó ante el el Juzgado Central de Instrucción número 5 (bien instando diligencias, bien presentando listados de victimas, bien pidiendo la apertura de fosas, etc, -relatar lo que se ha realizado y a ser posible acompañar el documento que lo justifique-) y que, en consecuencia, se considera un cooperador necesario en el procedimiento seguido ante dicho juzgado que dictó auto por presunto delito de detenciones ilegales con el resultado de desapariciones forzadas masivas dentro del contexto de crimenes contra la humanidad a fin de conseguir la destrucción de las instituciones de la II Republica Española.
Que, en consecuencia, se autoinculpa junto a Baltasar Garzón Real por haber inducido a éste al resultado del procedimiento».
Se puede añadir que «los magistrados del Tribunal Supremo, principalmente su ponente, que han imputado al juez instructor son personas que abiertamente son contrarias a la reparación de las victimas del franquismo y que carecen de la necesaria imparcialidad para conocer de la causa especial abierta. Todo según ha divulgado ampliación los medios de comunicación en los presentes días»

¿Cómo hacerla llegar al supremo?

Tribunal Supremo, Sala Segunda,

Nombre: Tribunal Supremo Penal. Sala Segunda
Dirección: Pza. Villa de París, s/n
Municipio: Madrid
Código postal: 28071
Teléfono 1: 91 397 12 00
Teléfono 2: 91 397 10 50
Fax: 91 397 12 07

Citar: Causa especial número 20048/2009
Querella causa aforados


Comunicado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca…

junio 7, 2009
Imagen de la Plaza Jinetes de Alcalá

Imagen de la Plaza Jinetes de Alcalá

Sobre la simbología franquista en Palma
(Armh Mallorca, 06-06-2009:

Catalán y castellano.

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE MALLORCA

SIMBOLOGIA FRANQUISTA A PALMA

Des de fa uns quants mesos, Memòria de Mallorca desenvolupa tot un seguit d’investigacions relacionades amb la Simbologia franquista de manera que serveixin d’inventari de la que encara avui existeix, però també com element de coneixement per a qualsevol persona interessada i com a suport de les nostres opinions front a les institucions de Mallorca.

Des de fa unes setmanes és objecte de debat públic el Monòlit dedicat als “Jinetes de Alcalá” sobretot per la decisió que ha adoptat l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma consistent a mantenir-lo i afirmar que no té res a veure amb l’homenatge als militars facciosos que protagonitzaren un primer intent de rebel·lió contra el govern legítim de la República i després encapçalaren el cop d’estat a les nostres Illes.

Si ja ens resulta de tot incomprensible la justificació del manteniment del “Monòlit”, les declaracions que el Diario de Mallorca de dia 4 de juny publica, en les quals els responsables municipals reconeixen l’origen d’exaltació franquista de l’indicat monument, però volen relativitzar-ne l’impacte i la construcció atribuint-ne la realització a un funcionari repressaliat pels colpistes, ens resulten del tot tendencioses i, a més, revestides d’un cert punt, innecessari, de crueltat. Com és possible que uns representants municipals trobin justificació en què un funcionari, repressaliat i perseguit planifiqués l’obra? Per què no pensen en qui va ordenar l’obra i per quin motiu la va ordenar?

Segurament és cert que l’arquitecte indicat va executar l’obra prevista, però no va ser ell qui la va ordenar com tampoc va ser ell qui va decidir fer-la sota els criteris d’honorar uns militars facciosos i colpistes. No es tracta de jutjar qui va “haver de fer” l’obra, sinó aquelles persones que la varen planificar i la hi varen encarregar.

Així doncs, Memòria de Mallorca manifesta que:

1. Manifestem el nostre més absolut desacord amb la manipulació del tot tendenciosa que pretén atribuir la realització d’un Monòlit en honor i memòria dels colpistes a un home que va patir la repressió.

2. Manifestem la nostra sorpresa i la nostra incredulitat quan, a les declaracions efectuades pels responsables municipals, es reconeix la intencionalitat d’homenatge als colpistes en la planificació del Monòlit i en el destí d’honorar els “Jinetes de Alcalá”. Sorpresa perquè han anat modificant la seva opinió així com han anat passant els dies i incredulitat perquè, tot i reconèixer-ho, no pensen fer absolutament res.

3. Fem pública la nostra preocupació per l’absència continuada de resposta del Consistori de Palma front a les nostres peticions:

– Indret de memòria i homenatge al Cementiri de Palma.

– Carrer José Alemany Vich.

– Monòlit de Sa Feixina.

– Monòlit Jinetes de Alcalá.

4. Exigim que l’Ajuntament de Palma compleixi íntegrament el que preceptua la Llei de la Memòria Històrica pel que fa a l’eliminació dels restes de la simbologia franquista i elimini els Monòlits de Sa Feixina i dels Jinetés de Alcalá i modifiqui immediatament els noms dels carrers de Palma encara destinats a recordar i retre homenatge a persones i fets directament implicades amb el pitjor del franquisme i el nazisme.

5. Fa més d’un any, i d’acord amb les orientacions de responsables polítics de l’Ajuntament de Palma, Memòria de Mallorca va projectar un espai de record i homenatge a totes aquelles persones que varen ser assassinades dins aquest Municipi o contra la paret del cementiri municipal. Fa més d’un any que el vàrem presentar i, des d’aleshores, no hem obtingut cap més resposta que el silenci. En ocasions, el silenci és més dolorós i renouer que la cridòria; segurament, aquesta és una d’elles.

Els responsables municipals dediquen hores i més hores a cercar excuses per no haver d’eliminar el Monòlit dedicat als colpistes, però no troben un sol moment per recordar i honorar, com es mereixen, les víctimes d’aquells colpistes que continuen triomfant a Palma.

Així doncs, no podem fer res més que exposar les nostres exigències, però, i sobretot, fer públic el nostres desànim per tot aquest paquet d’actuacions, passivitat i silencis. Els ajuntaments tenen l’obligació de defensar i difondre els valors democràtics, com a única eina de convivència pacífica entre els ciutadans. Aquests són els únics valors que s’han de honorar als espais públics, no pas els servidors d’una dictadura assassina. Ha de ser suficient recordar que els anys 70 i 80, anys en què es van retirar molts de monuments, no existia cap Llei de la MH que obligués a la seva retirada, sinó molta voluntat i interès per part dels Ajuntaments democràtics.

Palma, 5 de juny de 2009.

_

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE MALLORCA

SIMBOLOGÍA FRANQUISTA EN PALMA

Desde hace varios meses, Memoria de Mallorca desarrolla numerosas investigaciones relacionadas con la Simbología franquista de manera que sirvan de inventario de la que aún hoy existe, pero también como elemento de conocimiento para cualquier persona interesada y como apoyo de nuestras opiniones frente a las instituciones de Mallorca.

Desde hace unas semanas es objeto de debate público el Monolito dedicado a los «Jinetes de Alcalá» sobre todo por la decisión que ha adoptado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma consistente en mantenerlo y afirmar que no tiene nada que ver con el homenaje a los militares facciosos que protagonizaran un primer intento de rebelión contra el gobierno legítimo de la República y después encabezaran el golpe de estado en nuestras Islas.

Si ya nos resulta del todo incomprensible la justificación del mantenimiento del «Monolito», las declaraciones que el Diario de Mallorca de día 4 de junio publica, en las que los responsables municipales reconocen el origen de la exaltación franquista del indicado monumento, pero quieren relativizar el impacto y la construcción atribuyendo su realización a un funcionario represaliado por los golpistas, nos resultan del todo tendenciosas y, además, revestidas de cierto punto, innecesario, de crueldad. ¿Cómo es posible que unos representantes municipales hallen justificación en que un funcionario, represaliado y perseguido planificase la obra? ¿Por qué no piensan en quién ordenó la obra y por qué motivo la ordenó?

Seguramente es cierto que el arquitecto indicado ejecutó la obra prevista, pero no fue él quien la ordenó como tampoco fue él quien decidió hacerla bajo los criterios de honrar a unos militares facciosos y golpistas. No se trata de juzgar quién «debió de hacer» la obra, sino a aquellas personas que la planificaron y la encargaron.

Así pues, Memoria de Mallorca manifiesta que:

1. Manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo con la manipulación totalmente tendenciosa que pretende atribuir la realización de un Monolito en honor y memoria de los golpistas a un hombre que sufrió la represión.

2. Manifestamos nuestra sorpresa y nuestra incredulidad cuando, en las declaraciones efectuadas por los responsables municipales, se reconoce la intencionalidad de homenaje a los golpistas en la planificación del Monolito y en el destino de honrar a los «Jinetes de Alcalá».

Sorpresa porque han ido modificando su opinión así como han ido pasando los días e incredulidad porque, aun reconociéndolo, no piensan hacer absolutamente nada.

3. Hacemos pública nuestra preocupación por la ausencia continuada de respuesta del Consistorio de Palma frente a nuestras peticiones:

– Lugar de memoria y homenaje al Cementerio de Palma.

– Calle José Alemany Vich.

– Monolito de Sano Feixina.

– Monolito Jinetes de Alcalá.

4. Exigimos que el Ayuntamiento de Palma cumpla íntegramente lo que preceptúa la Ley de la Memoria Histórica respecto a la eliminación de los restos de la simbología franquista y elimine los Monolitos de Sano Feixina y de los Jinetés de Alcalá y modifique inmediatamente los nombres de las calles de Palma aún destinados a recordar y rendir homenaje a personas y hechos directamente implicadas con el peor del franquismo y el nazismo.

5. Hace más de un año, y de acuerdo con las orientaciones de responsables políticos del Ayuntamiento de Palma, Memoria de Mallorca proyectó un espacio de recuerdo y homenaje a todas aquellas personas que fueron asesinadas en de este Municipio o contra la pared del cementerio municipal. Hace más de un año que la presentamos y, desde entonces, no hemos obtenido otra respuesta que el silencio. En ocasiones, el silencio es más doloroso y escandaloso que el griterío; seguramente, ésta es una de ellas.

Los responsables municipales dedican horas y más horas a buscar excusas para no tener que eliminar el Monolito dedicado a los golpistas, pero no encuentran un solo momento para recordar y honrar, como se merecen, a las víctimas de aquellos golpistas que continúan triunfando a Palma.

Así pues, no podemos hacer otra cosa que exponer nuestras exigencias, sin embargo, y sobre todo, hacer público el nuestro desánimo por todo este paquete de actuaciones, pasividad y silencios. Los ayuntamientos tienen la obligación de defender y difundir los valores democráticos, como única herramienta de convivencia pacífica entre los ciudadanos. Éstos son los únicos valores que se deben honrar en los espacios públicos, no a los servidores de una dictadura asesina. Debe ser suficiente recordar que los años 70 y 80, años en que se retiraron muchos monumentos, no existía ninguna Ley de la MH que obligase a su retirada, sino mucha voluntad e interés por parte de los Ayuntamientos democráticos.

Palma, 5 de junio de 2009.

http://www.memoriadelesilles.org/


Víctor Jara y García Lorca…

junio 7, 2009
El cantautor chileno Víctor Jara

El cantautor chileno Víctor Jara

En Chile se acaban de exhumar los restos de Víctor Jara como parte de la investigación que busca juzgar, si bien tardíamente, a los torturadores y asesinos del músico. En España las autoridades competentes -habría que decir incompetentes- han dado un lamentable espectáculo al pasarse unas a otras la patata caliente de García Lorca sin querer hacerse cargo de una muerte igual de vil que la del chileno.

La noticia en otros webs

Esto da que pensar. Ambos fueron genios, ambos murieron a manos de un fascismo sin talento más que para la muerte, y respecto de ambos reclama la historia que se haga justicia. La diferencia es que en Chile este reclamo parece que está siendo atendido.

¿Qué hacer para responder al reclamo relativo al poeta granadino? Pues bien, así como fue un juez español quien dio el puntapié inicial para el juicio al que fue sometido Pinochet en Chile, y vistas, en primer lugar, la patata caliente de García Lorca y del franquismo en su conjunto que los jueces españoles son incapaces de asir, y, en segundo, la vanagloria con que esos mismos jueces ondean el principio de jurisdicción universal, propongo a cualquier juez chileno de buena voluntad que abra una causa contra todos los que resulten responsables por las matanzas del franquismo, incluida la de Lorca.

El comienzo en Chile no será sencillo pero si el caso logra cruzar los Andes, ya verá lo contentos que nos pondremos todos.

Fuente:El PAís.es /  MATÍAS IGNACIO CORDERO ARCE – Vitoria-Gasteiz – 07/06/2009

OPINIÓN:

Lo dicho anteriormente en otros muchos post de este blog. ¿Cuándo se atreverá España a mirar a su pasado con la intención de recuperar la historia perdida, hacer justicia y reparar el mal hecho? Nosotros…, los españoles, tenemos tendencia a dar consejos, a decirle a todo el mundo lo que debe hacer, pero sin embargo somos incapaces de hacer aquello que predicamos ¿Será una herencia eclesiástica? Chile nos está agradecida seguramente por el paso realizado por el denostado juez Baltasar Garzón que permitió inculpar y juzgar a la dictadura chilena, sin embargo, nosotros somos incapaces de aprender de su modo actuar al respecto. ¿Se acuerdan del manifiesto realizado por los intelectuales y presentado en le Círculo de las Bellas Artes de Madrid? Por si acaso no lo recuerdan les refresco la memoria que para eso estamos «Para pasar página, primero hay que leerla».

El poeta granadino Federico García Lorca

El poeta granadino Federico García Lorca

La Memoria Viv@


No fue una restauración sino una instauración…

junio 7, 2009

El senador Anasagasti, que ya ha criticado públicamente en más de una ocasión a la Casa Real, se atreve con un ejercicio de historia contemporánea en pequeño formato. «Franco, por encima del padre, instauró una monarquía a la que la llamó del Movimiento. No fue una restauración, fue una instauración y no vale decir que se aprobó el sistema de gobierno cuando se aprobó la Constitución porque en Bélgica y en Italia se hicieron sendos referéndums».

«En Italia, a Amadeo de Saboya lo mandaron a casa, en Bélgica le obligaron a Leopoldo III a abdicar en beneficio de su hijo Balduino. Aquí, Franco, en 1969, designó a Juan Carlos heredero y a título de rey y ahí sigue», prosigue el senador vasco, quien se pregunta:  «¿Por qué va a ser delito pasarse de adjetivos ante hechos que han convulsionado nuestra historia reciente?».

Juan Carlos es nombrado sucesor y efectua el juramento a los principios del Movimeinto Nacional

Juan Carlos es nombrado sucesor y efectua el juramento a los principios del Movimeinto Nacional

Fuente: Envíado al correo de La Memoria Viv@ por Raquel Arto